Volt egyszer egy iskola

100 éves a derecskei polgári iskola

A „Szarka”- féle szálloda emeletes épülete.
Itt működött a csendőriskola majd a polgári iskola.

A századforduló körüli években új iskolatípus, a polgári iskola indult gyors fejlődésnek. A hatosztályos polgári iskoláról először az 1868. évi XXXVIII. tc., az ún. Népoktatási törvény rendelkezett. A négyosztályos forma a századforduló után terjedt el, ennek tanterve 1918 áprilisában jelent meg. A négyéves képzési idejű polgáriba az elemi népiskola négy osztályának elvégzése után iratkozhattak be a tanulók. Elvégzése után az alacsonyabb képzettséget igénylő tisztviselői, ipari, kereskedői pályák betöltésére nyílt lehetőség. A polgári iskolai hálózat gyors fejlődését mutatta az a tény, hogy amíg az 1880/81-es tanévben 57 fiú és 53 leány polgári iskola működött, 1913-ra ez a szám már 201-re, illetve 325-re emelkedett. A polgári iskolai tanárképzés 1873-ban indult meg. (https://mek.oszk.hu/)

A két világháború között a polgári iskola felállításával tovább bővült az iskoláztatás lehetősége Derecskén. A Magyar Királyi Állami Polgári Fiú- és Leányiskola története 1921-ben kezdődött. Egy fiú első osztállyal indult 1921 szeptemberében. A polgári iskola működésének engedélyét Imre Sándor államtitkár írta alá, azzal a feltétellel, hogy 4 osztályossá kell fejleszteni. Az iskola vonzáskörzete egész járásra kiterjedt.  A tanulók előírt egyensapkát viseltek, a lányok a sapkaviseleten túl külön szoknya, blúz és kötény viselésére voltak kötelezve. 

Működésének első éve a református elemi iskola egy tantermében folyt, Barkóczi Lajos igazgató és Fráter Margit polgári iskolai tanárnő irányításával. Fráter Margit 1916-ban szerzett Polgári Iskolai Tanítónői oklevelet Budapesten. A tanulók létszáma folyamatosan emelkedett, 1922-23-ban két fiú és egy lányosztálya és 119 magántanulója volt az iskolának. Az 1924-25-ös iskolai évben hat tanterem volt a község négy különböző épületében. A Köppel-féle alapítványból a község megvásárolta a polgári iskola számára a főutcán lévő csendőriskolaként működő épületet. Ekkor az iskola még nem rendelkezett az épülettel, mert az rekvirált (hatósági lefoglalás) alapon a Nagyváradról Derecskére menekült csendőriskola használta. Több évbe telt mire az iskola használatba tudta venne az épületet. 

A Biharvármegye Hivatalos Lapja 1927. márciusi számában olvashatunk erről. „A derecskei polgári iskolát, ahol jelenleg a csendőriskola van elhelyezve, eredeti rendeltetésének 1926. évben vissza kellett volna adni. Az átadás jelen év tavaszáig eltolódott.”  A Magyar Királyi Csendőriskola csak 1927-ban költözött át Berettyóújfaluba. 

A telek és az épület megvásárlása után kiépítették az új udvari szárnyat, amelyben tantermek, szertárak és tanári szoba kapott helyet. A község képviselőtestülete a 1929-30-as tanévre már teljes egészében az állami polgári iskola rendelkezésére bocsátotta az un. „Szarka”-féle emeletes épületet, amelyen összevontan a fiú és lányiskola elhelyezésre talált. Az iskola első igazgatója Barkóczi Lajos volt 1921-1925 között, majd őt követte Magdó István 1925-1929, Nagy Domokos 1929-1940 és Berényi Ervin 1941-1948 között. A polgári iskola 1946-47-es tanévben iskolázott be utoljára tanulókat.  

1946-ban utolsóként induló polgári iskolai osztály Kovács Erzsébet osztályfőnökkel

Fénykép: Tóth Imréné

Az állami polgári iskolában 1950-ben végzett az utolsó évfolyam, de már az állami általános iskolában. 1948-tól ennek az intézménynek az épületében szervezik meg a település első állami általános iskoláját. A Tanácsköztársaság útja 10. szám alatt volt a nyolc tantermes  iskola épület, amit életveszélyessé nyilvánítottak és 1974-ben lebontottak. 

Hajdú-Bihari Napló, 1974.05.16.

Derecske területén számtalan épület tűnt el az elmúlt évtizedekben. A magánházak mellett középületek is lebontásra kerültek. Az eredeti épületnek ma csak az üres helyét láthatjuk.

P. Kiss Piroska

Polgári iskolai tanulmányi értesítő

(A dokumentumok Fazekas Balogh István tulajdona)