I.VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰAVATÁS

Az első világháborús műalkotások hivatalosan és kötelező érvényűen „a most dúló háborúban a hazáért küzdő hősök emlékének megörökítéséről szóló” 1917. évi VIII. törvénycikk és a végrehajtásáról szóló belügyminiszteri rendelkezés alapján kezdtek megjelenni a településeken az ország egész területén. Ezek az emlékművek a díszes szoborcsoporttól az egyszerű emléktábláig bármilyen formát ölthettek, a szabályozás szerint a „hazaszeretet oltárának” funkcióját betöltve. Ezeknek többféle típusa létezett. Két nagy csoportot különíthetünk el egymástól, a gyászt és a nemzeti büszkeség megerősítését. Derecskén is – Magyarország több településéhez hasonlóan – emléket állítottak az első világháborúban hősi halált halt katonák tiszteletére. Azoknak a katonáknak, akiknek nagy része idegen földben nyugszik. Derecskén 1925. november 15-én avatták fel az emlékművet Horthy Miklós jelenlétében. A derecskei Hősök Emlékszobrának leleplezési ünnepségéről tudósított a Napi Hírek, illetve filmhíradó is készült az eseményről.

 Napi Hírek 1925.november

 „Derecske, 1925.november 16.  9 óra 30 perc

 Tegnap vasárnap délelőtt leplezték le bensőséges ünnepély keretében nagyszámú közönség részvétele mellett a nagyközség 39o hősi halottjának emlékszobrát. Az ünnepélyen megjelent nagybányai vitéz Horthy Miklós Magyarország kormányzója is. Az államfő a Turán különvonattal 9 órakor érkezett meg Berettyóújfaluba, ahol a feldíszített állomáson nagy küldöttség élén Baranyi András csonka Bihar vármegye főispánja üdvözölte…
A kormányzó ezután Almássy Sándor, Szolnok és Bihar vármegye főispánjával autóba szállt és kíséretével együtt elindult Derecske felé.  A menet több diadalkapun keresztül fellobogózott utcasorok, szőnyegekkel és virágokkal díszített házsorok között haladt át Berettyóújfalun. Az úttest szélén a környék levente-csapatai és az ifjúság állott sorfalat, a lakosság lelkesen ünnepelte a kormányzót. Derecske határában nagy küldöttség élén Marjay Barnabás főszolgabíró üdvözölte elsőnek az államfőt… Lelkes éljenzés fogadta a kormányzó szavait, aki ezután kíséretével együtt négyes fogatba szállt és megindult a községbe. A hosszú kocsisor előtt lovas cserkész és lovas levente-szakasz haladt. A községháza előtt Barta Ferenc községi jegyző üdvözölte a község lakossága nevében az államfőt, aki válaszában azt hangoztatta, hogy az az áldozatkészség, amellyel a község háláját hősei emlékének lerótta, s az a törekvés, amellyel az elesett hősök utódaihoz méltó nemzedéket igyekszik nevelni, példát mutat és díszére válik Derecske közönségének.
A főszolgabírónál rövid villásreggeli volt, mely után az államfő a református templomba ment s részt vett az ünnepi istentiszteleten.”
(Forrás: library.hungaricana.hu )

A hősök emlékszobrának leleplezési ünnepségén az ünnepélyes bevonulás után Vitéz Nagy Pál tábornok, majd Dr. Ertsey Péter főtanácsos a Levente Egyesület nevében jelentett Horthy Miklós kormányzónak. Az istentisztelet után a vendégek a dísz sátorban foglaltak helyet. A kormányzó beszédet mondott, majd a szobor leleplezése következett. Dr. Ertsey Péter emlékbeszéde után pedig megkoszorúzták a szobrot. Végül Bartha Ferenc főjegyző Derecske község nevében mondott beszédet. Az ünnepség zárásaként a leventék díszmenete elvonult a kormányzó előtt.

1926-ban
2019-ben

Az emlékmű

Derecske frekventált helyén található az I. világháborús emlékmű, mely a háborút követően hét évvel, 1925. november 15-én került felavatásra és megszentelésre. Az emlékmű Titonelli Miklós tervei alapján készült, amelyet közadakozásból állítottak. A három méter magas talapzat oldalai és hátoldala az áldozatok neveit tartalmazza. Maga az emlékmű egy szárnyas angyalt és egy sérült katonát ábrázol.

„Az emlékmű klasszikus akadémikus jellegű figurális felfogásban készült alkotás, a korszak művészeti irányzatának megfelelően. Három fő részre tagolható. A hősök nevét tartalmazó posztamensre és a rajta elhelyezkedő életnagyságnál kissé nagyobb két alakra. A két alak a haldokló hős katona alakja és az őt védelmezve átkaroló szárnyas védőangyal alakja. A talapzat megemelésére szolgál egy terméskővel burkolt fél méter magas beton alap. Az emlékmű anyagát tekintve kőből kivitelezett. A figurák és a talapzat egyaránt süttői édesvízi mészkőből készült. Háborús hősök neveit a talapzatra három darab fém rozettával felfogatott mészkőlap tartalmazza. A talapzat méretei: 180x215x90 cm. A Táblákon összesen 388 név található, ez összesen 4328 betű. Fő téma a fekvő hős katona és az angyal melynek méretei: 200x140x70 cm.”(Forrás: Műtárgyleírás, készítette Juha Richárd debreceni szobrászművész.)

Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékmű rendbetétele, renoválása, helyreállítása fontos feladat. 1993-ban volt egy nagyobb felújítás, amikor az emlékművet lecsiszolták, megtisztították.  Számos helyen talált kisebb-nagyobb hiány, illetve az angyal szárnyának pótlása is megtörtént.

2014-ben az I. világháború 100. évfordulójára az emlékmű ismét megújult. Szakszerű megtisztítása után a neveket és a feliratokat újrafestették.

2019 nyarán pedig az emlékmű felújítását nyolcszázezer forint pályázati forrásból biztosították. Tisztítás után a hősök neveinek betűit is átfestették. Derecskén, a kilencvenes évek eleje óta az emlékművek felújítását Pardi Sándor koordinálja.

S az ember millióinak  szemében gyászkönny ül.” Vörösmarty Mihály                                 
Az I. világháborúban hősi halált halt derecskei honvédek emlékére felújíttatta az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság és Derecske Város Önkormányzata. – olvasható az emlékművön.

Ne feledjük el a múltunknak ezt a darabját, ami meghatározza a jelenünket és jövőnket is. Emlékezzünk meg a hősökről, akik életüket adták a Nagy Háborúban.

P. Kiss Piroska